Generating Graphs...
Loading...

Why Mango?

swap <> Why to Eat Pineapple
Nutrition

Carbs
15.00 g
27
13.12 g
37
๐Ÿ“Š

Fiber
1.60 g
30
1.40 g
32
๐Ÿ“Š

Sugar
13.70 g
9
9.85 g
23
๐Ÿ“Š

Protein
0.80 g
37
0.54 g
99+
๐Ÿ“Š

Protein to Carb Ratio
0.05
22
0.04
24
๐Ÿ“Š

Vitamins

Vitamin A (Retinol)
54.00 mcg
11
3.00 mcg
32
๐Ÿ“Š

Vitamin B2 (Riboflavin)
0.04 mg
24
0.03 mg
28
๐Ÿ“Š

Vitamin B3 (Niacin)
0.70 mg
18
0.50 mg
30
๐Ÿ“Š

Vitamin B6 (Pyridoxin)
0.12 mg
11
0.11 mg
13
๐Ÿ“Š

Vitamin B9 (Folic acid)
43.00 mcg
4
18.00 mcg
17
๐Ÿ“Š

Vitamin E (Tocopherole)
0.90 mg
10
0.02 mg
99+
๐Ÿ“Š

Vitamin K (Phyllochinone)
4.20 mcg
17
0.70 mcg
30
๐Ÿ“Š

Lycopene
3.00 mcg
8
0.00 mcg
9
๐Ÿ“Š

Lutein+Zeaxanthin
23.00 mcg
28
0.00 mcg
36
๐Ÿ“Š

Choline
7.60 mg
13
5.50 mg
23
๐Ÿ“Š

Fat
0.38 g
5
0.12 g
8
๐Ÿ“Š

Minerals

Potassium
168.00 mg
99+
109.00 mg
99+
๐Ÿ“Š

Phosphorus
14.00 mg
32
8.00 mg
40
๐Ÿ“Š

Copper
0.11 mg
18
0.11 mg
19
๐Ÿ“Š

Selenium
0.60 mcg
10
0.10 mcg
16
๐Ÿ“Š

Fatty Acids

Omega 3s
51.00 mg
14
17.00 mg
27
๐Ÿ“Š

Ash
0.36 g
35
0.22 g
99+
๐Ÿ“Š

Calories

Calories in Fresh Fruit without Peel
60.00 kcal
11
50.00 kcal
14
๐Ÿ“Š

Calories in Frozen Form
60.00 kcal
12
50.00 kcal
15
๐Ÿ“Š

Calories in Dried Form
314.00 kcal
15
245.00 kcal
31
๐Ÿ“Š

Calories in Canned Form
75.00 kcal
13
52.00 kcal
21
๐Ÿ“Š

Characteristics

Season
Spring, Summer
Autumn